Tarieven en Vergoedingen
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Algemene Voorwaarden

 


De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor Praktijk Liv, Dorpstraat 85 te 6122 CG Buchten, Kvk 53873610,
vertegenwoordigt door Miranda Senden-Daniëls, hierna genoemd de therapeut.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Pra tenzij van deze voorwaarden door
partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Artikel 1 - De therapeut

Lid 1. De therapeut, Miranda Senden-Daniëls, is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatietherapeuten,
NVRT, registratienummer NVRT.1283.L  Informatie over de beroepsvereniging
kunt u vinden op
www.reincarnatietherapie.nl

Lid 2. Alle reïncarnatie- en regressietherapeuten, lid van Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten zijn
gehouden aan het Reglement Beroepscode en vallen onder het Reglement Tuchtrecht van de NVRT.


Lid 3. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.


Lid 4. De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de NVRT.
Tevens heeft de NVRT een onafhankelijke klachtencommissie. 
 
 

Artikel 2 - De behandelovereenkomst bij Regressie- en reïncarnatietherapie

Lid 1. De behandelovereenkomst is gesloten tussen de therapeut en de cliënt.

Lid 2. De behandelovereenkomst bestaat uit één of meerdere therapiesessies.


Lid 3. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen,
is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een
therapiesessie.


Lid 4. Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens in de behandelovereenkomst vallen onder de
verantwoordelijkheid van de cliënt.


Lid 5. Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd het therapieproces op ieder willekeurig moment,
zonder opgaaf van redenen, te stoppen, dan wel op te schorten.


Lid 6. De cliënt vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het
achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.Artikel 3 - Kindertherapie

Lid 1. In geval van kindertherapie, vindt er periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordigers 
van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.


Lid 2. Wettelijke vertegenwoordigers van het kind kunnen tussendoor altijd vragen stellen. Het kan ook zijn
dat er voor het kind een belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is
voor de therapie. Berichtgeving hiervan is voor de therapeut dan gewenst.


Lid 3. Op het moment dat er sprake is van een situatie die, voor het welbevinden van het kind, ondanks
ondersteuning, ernstig bedreigend is, is er een wettelijk recht voor de therapeut hiervan melding te doen.
 
 

Artikel 4 - Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. Het uurtarief is € 65,=. Tarieven zijn inclusief BTW, voorbereiding, materiaalkosten en verslaglegging
voor gebruik van de praktijk.

Lid 2. Indien de cliënt een therapiesessie van maximaal 2 uur wenst, dient de cliënt dit bij het maken van de
afspraak kenbaar te maken. 


Lid 3. Een gemiddelde sessieduur van therapie is 2 uur. Een uitloop van een ½ uur is mogelijk en te verwachten.
Voor zover de sessieduur van 2 uur wordt overschreden, wordt het meerdere naar rato in rekening gebracht. 

 
Lid 4. De betalingswijze is contant na afloop van de therapiesessie. De cliënt ontvangt een bewijs van betaling.


Lid 5. Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voor de therapiesessie telefonisch worden afgezegd. Indien de
cliënt later afzegt, worden de kosten van de therapiesessie volledig in rekening wordt gebracht. De cliënt 
ontvangt hiervoor een factuur.


Lid 6. Indien een afspraak omwille van redenen van de therapeut niet kan doorgaan, krijgt de cliënt hiervan
telefonisch bericht. De kosten van de geplande therapiesessie komen dan te vervallen.

Lid 7. Op het moment dat de therapeut ziek is of verhinderd is, wordt er geen vervanging geregeld.

Lid 8. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Lid 9. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.Artikel 5 - Aansprakelijkheid bij Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. Deelname aan therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is voor eigen verantwoordelijkheid.
Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met dit uitgangspunt.


Lid 2. De cliënt is zowel voor als na een therapiesessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal
functioneren, handelen en welzijn en vrijwaart de therapeut.

Lid 3. De duur en resultaat van het therapieproces is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en
omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het therapieproces.
Derhalve is de cliënt voor, tijdens en na de therapie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en
vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het
beoogde therapieresultaat. Er kan geen enkele garantie worden gegeven voor het slagen van de behandeling
noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen de cliënt deze wenst te behalen.


Lid 4. Schade veroorzaakt door cliënt aan interieur, meubilair, spelmateriaal en/of kleding wordt volledig op
cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers verhaald.


 

Artikel 6 - Cliëntdossier bij Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. De door de cliënt verstrekte gegevens worden door de therapeut vertrouwelijk behandeld.

Lid 2. Het dossier van de cliënt wordt bewaard binnen Praktijk Liv en blijft na beëidiging van het therapieproces
eigendom van de therapeut.

Lid 3. Ten gevolge van de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, geldt voor het dossier
van de cliënt een bewaarplicht van 10 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt kan tot
eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntadministratie) worden vanwege de
fiscale wetgeving te allen tijde minimaal 7 jaar bewaard.


Artikel 7 - Geschillen bij Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.

Lid 2. De NVRT heeft een onafhankelijke klachtencommissie.


Artikel 8 - Disclaimer

Lid 1. De therapeut staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail
of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Lid 2. De therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Lid 3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Praktijk Liv, geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm
of eigenaar verandert.

Lid 4. Op alle door de therapeut verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.


 

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact