Tarieven en Vergoedingen
Praktijk LIV
loslaten in vertrouwen
Disclaimer

Onderstaande voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.praktijk-liv.nl

 

Informatie van derden
Wanneer Praktijk Liv links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites
aangeboden producten of diensten door Praktijk Liv wordt aanbevolen. Praktijk Liv aanvaardt geen aansprakelijkheid
en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt
verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op
dergelijke websites is door Praktijk Liv niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Praktijk Liv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via
deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto's en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op
deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te
verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Liv.


Wijzigingen
Praktijk Liv behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst
van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling
periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer,
is gewijzigd.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband
met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Home
Over Liv
Pedagogisch Advies en Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling en Bewustwording
Kinder- en jeugdtherapie
Workshops
Tarieven en Vergoedingen
Contact